آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای - روزنامه وحدت خوزستان | جدیدترین اخبار خوزستان | Vahdat Daily


آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای

سه شنبه | ۰۱ مهر

آيين‌نامه اخلاق حرفه‌اي روزنامه وحدت

*وحدت ،روزنامه اي محلي ست که از همين منظر پرداختن به مسائل خوزستان را دغدغه و اولويت اصلي خود مي داند و به مسائل ملي به قدر ضرورت توجه مي کند.

*روزنامه وحدت، نقادي عدالت خواهانه را صيقل دهنده اجتماع مي داند و از اين منظر، پرداختن نقادانه و البته منصفانه و تحليل مسائل مهم فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و … در حوزه استان و کشور را وظيفه و حق خود مي داند و هيچ يک از ادارات و دستگاه هاي خصوصي و دولتي را از اين نقد مستثني نمي کند.

*روزنامه وحدت به مانند يک ديده بان شهري؛ مسوولان ، مردم و مديريت شهري را رصد مي کند و موارد نابساماني را گزارش  مي دهد. اين رسانه در عين نگاه نقادانه، از نشان دادن نقاط مثبت خودداري نمي کند و در عين انتقاد، در جهت بهبود اوضاع راهکار و پيشنهادهايي را نيز ارائه مي دهد.

*روزنامه وحدت متعلق به بخش عمومي بوده و اهداف هيچ حزب و گروه سياسي را تامين نخواهد کرد،اما رعايت حد اعتدال و ميانه روي از مهمترين ارزش هاي مورد نظر و قطعي روزنامه مي باشد.

*احترام به ارباب رجوع و حق ارباب رجوع از جمله ارزش هاي اصلي روزنامه قلمداد مي شود و تلاش مي شود با پذيرش منطقي انتقادات راه پيشرفت و تعالي روزنامه بيشتر از پيش باز شود.

*روزنامه وحدت ،روزنامه نگاري را صرفا يک فعاليت اقتصادي و بازرگاني ندانسته و آن را خدمت به اجتماع پيرامون خويش مي داند .از اين رو روزنامه نگاران شاغل در وحدت همواره بر اساس وجدان اخلاقي رفتار و عمل مي نمايند.

*روزنامه‌ وحدت از پذيرش هرگونه پاداش مادي براي پيش‌برد مقاصد خصوصي مغاير با مصالح عمومي، خودداري مي‌کند.

* روزنامه وحدت، آگاهي را حق مردم مي داند.