درباره روزنامه - روزنامه وحدت خوزستان | جدیدترین اخبار خوزستان | Vahdat Daily


درباره روزنامه

شنبه | ۲۵ مرد

روزنامه سیاسی اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی  صبح خوزستان

| صاحب امتیار و مدیر مسئول : محمد باقر شریعتی

| سردبیر: محسن مرادی

| دبیر تحریریه  : اعظم مرادی

| دبیراجرایی : شادی سلامات

| مدیر انفورماتیک : حمید شیرمردی