«کارون خواري»و سکوت مسئولان روزنامه وحدت خوزستان | جدیدترین اخبار خوزستان | Vahdat Daily


«کارون خواري»و سکوت مسئولان

چهارشنبه | ۲۵ ۰۹

12

اگر نگوييم کارون سمبل و نماد استان خوزستان است ولي مي توانيم بگوييم در نگاه مردم کشور جز لاينفک تاريخ و شناسنامه اين خطه است.تاريخي به بلنداي گذشته و تمدن بشريت، تمدني که در خود حوادث بسياري رقم زده است با عبور از اين همه رويدادها، نمي توان از نمادين بودن رودخانه کارون و پيوندآن با هويت استان سرپوش نهاد.اما در عصر جديد و شکوفايي علم و صنعت به کرات بسيار شاهد اجحاف و ظلم در حق محيط زيست بوديم و اگاهانه و غير اگاهانه خود در تخريب و نابودي منابع طبيعي از رودخانه گرفته تا جنگلها دست مي زنيم و بسياري مواقع از انچه در انتظار آيندگان و ميراث بجا گذاشته براي نسل هاي پيش رو است چيزي جز شرمساري و سرافکنده گي نداريم.در اين اهمال کاري بشريت در حق طبيعت عوامل بسياري اعم از انساني و طبيعي سبب بر هم خوردن نظام و زنجيره زيستي ساير منابع مي شود در اين ببن رودخانه کارون از خطر و ناامني زيست محيطي بسيار تاسف باري برخوردار شده است که با اندکي تامل و تعقل خواهيم فهميد که عوامل انساني و سو مديريت ها چگونه به نابودي اين نعمت الهي دست برده است.در بستر کارون با ايجاد فضاي مناسب براي گردشگري و تفريحات سالم جهت رفاه حال شهروندان، نمي توان نمره خوبي به مسولان شهري و عوامل تصميم ساز داد انچه در فضاي عمومي پارک ساحلي و بوستانهاي حاشيه رودخانه کارون در حال رويت است نکته قابل قبولي براي دفاع از عملکرد ها نمي توان يافت و چاره اي نيست که با زبان نقد به شرح اين نقاط ضعف بپردازيم.
چند سالي است در بستر رودخانه کم آب کارون شاهد ساخت و سازهاي بي رويه و خالي ازهرگونه دليل خاصي هستيم، ساختن سازه هايي به عنوان مکان گردشگري و تفريحي در بستر رودخانه، ساز و کار خاص خويش را مي طلبد اگر از نگاه قانوني نظر داشته باشيم طبق قوانين موجود، ايجاد هر گونه ساخت و بناي سازه اي در حريم و بستر رودخانه اکيدا ممنوع کرده و يک دست اندازي به محيط زيست و پايمال کردن منابع طبيعي و جرم قلمداد مي شود حال اين بناهاي نه چندان زيبا و دلچسب در بستر رودخانه کارون و خود رودخانه چگونه و بر چه مبناي قانوني ايجاد شده اند ايا فعل زير پا گذاشتن قانون توسط نهادها سبب اين قضايا شده است که سازمان ساحل عمران کارون بخود چنين اجازه اي داده است که محيط زيست و رودخانه کارون  را مورد تخريب قرار دهد؟وجود اهمال کاري و زير پا گذاشتن مقررات در موضوع رودخانه کارون و ايجاد انواع بناها در اين عامل حياتي کاملا واضح و مشخص است اما انچه از همه بدتر و نامناسب تر است نبود سيستم مناسب پاسخگويي براي توضيحات و رفع شبهات در امور شهري به وضوح به چشم مي خورد در بسياري از سازمانهاي عمومي و خدمتگزار چرا نبايد داراي برنامه شفاف جهت تشريح و توضيح در اين نوع مسايل باشيم وقتي سازماني از جواب دادن در امور عمومي خود نسبت به شهروندان بي اعتنا رخورد کند با سوالات و شبهات بسياري مواجه خواهيم شد. در اين بين با انگشت اتهام و متهم کردن نهاد شهري توسط شهروندان روبرو مي شويم. اگر شفاف سازي صورت گيرد و اطلاع رساني در همه پروژه ها انجام شود در نوع نگاه مردم تاثير بسزايي دارد از مهمترين پرسش هايي که با بي پاسخي مواجه بوديم درباره حريم و بستر رودخانه کارون و چرايي وجود سازه هاي زياد در درون و اطراف اين رودخانه است.، رودخانه کارون در حال فاجعه زيست محيطي و يک بستر کاملا نگران کننده براي شهروندان تبديل شده است وجود خشکسالي هاي زياد، وارد شدن اب هاي الوده شهري و از همه مهمتر ساخت و ايجاد بناهاي غير قانوني در سطح و حاشيه اين رودخانه به امر بسيار نگران کننده اي در نزد مردم تبديل شده است که مبادا روزي رسد که نخواهيم رنگ کارون و نماي ان را ببينيم مبادا روزي رسد که خود با دست خود، کمر به نابودي ان زده ايم در حسرت اين خطا و اشتباه گذران زندگي کنيم.همت والاي مسولان کشوري و استاني در تغيير نگرش به رودخانه کارون و ايجاد و حفظ فضاي طبيعي رودخانه را طلب ميکند و پيگيري انچه در اين محدوده عمومي و بيت المال در حال اتفاق است را توسط مديران، مدد چاره مي جويد.